Top Accounts by BNB Balance 

A total of > 1,999,999 accounts found (9,215,750.3 BNB)(Showing the last 10,000 top accounts only)

Rank Address Name Tag Balance Percentage Txn Count
10x0000000000000000000000000000000000001004BSC: Token Hub167,190,810.70458617 BNB--120,962
20xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095cBinance: WBNB Token3,857,156.21343476 BNB41.85395750%138,986
30xa07c5b74c9b40447a954e1466938b865b6bbea36Venus: vBNB Token2,170,228.1856306 BNB23.54912096%49,793
40xf68a4b64162906eff0ff6ae34e2bb1cd42fef62d1,000,007.88511863 BNB10.85107400%295
50x631fc1ea2270e98fbd9d92658ece0f5a269aa161Binance: Hot Wallet321,491.24247248 BNB3.48849776%2,485,894
60xb1256d6b31e4ae87da1d56e5890c66be7f1c038e133,264.59411852 BNB1.44605257%46,276
70x000000000000000000000000000000000000dead130,435.6468037 BNB1.41535570%17
80xc86ba44ad1ab1d2329833a8e186b568e8729561980,508.93937865 BNB0.87360157%42
90x468c0cfae487a9de23e20d0b29a2835dc058cdf762,374.1566419 BNB0.67682125%82
100x6589cc3e352317a0ca7992a8a666e9d127f0241061,251.59835164 BNB0.66464039%8
110x1ffe17b99b439be0afc831239ddecda2a790ff3aCream.Finance: crBNB Token57,704.5699353 BNB0.62615162%27,698
120xc78248d676debb4597e88071d3d889eca70e546955,411.96932161 BNB0.60127464%60
130xcac8f5daa96c11e52ef099ab145264e45e86a8a150,143.469 BNB0.54410620%100
140xfd6042df3d74ce9959922fec559d7995f3933c55Fake_Phishing748,510.90358875 BNB0.52639125%28
150xb365fba4e6c2e13696147bbadfd73077541ece0f40,598.0817494 BNB0.44052932%26
160x46b513dd578d7bbc1d86c45c9a6cc687c942704b33,970.8 BNB0.36861676%22
170x6093a0b32c9fb18f61198a5fe869d3ef9549f61a27,592.49 BNB0.29940579%28
180x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe24,736.45113915 BNB0.26841495%3,533
190x34cbe76f4802c182baabf10553737f9877e1a61720,010.15315642 BNB0.21712994%2
200xdaf66c0b7e8e2fc76b15b07ad25ee58e04a6679619,402.4259931 BNB0.21053550%2,138
210x2055105b4b236c6604d2d7e187c465f06275959b17,559.40148524 BNB0.19053686%4
220xc1db7f59d783e2d0f795b66f175b23d3834c36ee15,805.49466103 BNB0.17150524%3
230x0d255c1aca03d55589be31897850292dd71f5ece14,111.86354831 BNB0.15312767%37,941
240xa78a6f3d391e272e7c0c40e8e5571558c6cf36c712,512.69089186 BNB0.13577506%29
250xbb1d423c4d0f7cff78d3016d61c9006bf3365ac011,759.99949625 BNB0.12760762%21,997
Show Records