Top Accounts by BNB Balance 

A total of > 1,999,999 accounts found (21,977,453.81 BNB)(Showing the last 10,000 top accounts only)

Rank Address Name Tag Balance Percentage Txn Count
10x0000000000000000000000000000000000001004BSC: Token Hub154,429,107.19602353 BNB--2,279,668
20xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095cBinance: WBNB Token7,717,091.79881897 BNB35.11367543%1,997,663
30xf68a4b64162906eff0ff6ae34e2bb1cd42fef62d7,001,007.56021821 BNB31.85540791%892
40xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec1,047,646.81938956 BNB4.76691626%995
50xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8288,899.98959612 BNB1.31452894%165
60xa07c5b74c9b40447a954e1466938b865b6bbea36Venus: vBNB Token256,488.00264827 BNB1.16705058%261,488
70x000000000000000000000000000000000000deadBurn Address132,077.08884179 BNB0.60096629%1,870
80xab87c2f5fe40c7ea8b6f1a68c09f8e869b72cb5497,724.85784087 BNB0.44465960%54
90xc86ba44ad1ab1d2329833a8e186b568e8729561980,508.93978145 BNB0.36632515%47
100x7bda16073b3ffe2ba4cf06784515d6fa21439aa374,005.14045345 BNB0.33673209%5,121
110x468c0cfae487a9de23e20d0b29a2835dc058cdf762,720.9567419 BNB0.28538773%86
120xc338e632a40bbd80fec7ba59218208524323986061,061.86787372 BNB0.27783868%9,178
130xc18907269640d11e2a91d7204f33c5115ce3419e53,149.46406337 BNB0.24183631%151,085
140x8894e0a0c962cb723c1976a4421c95949be2d4e3Binance: Hot Wallet 651,010.0459829 BNB0.23210171%1,516,891
150xcac8f5daa96c11e52ef099ab145264e45e86a8a150,143.6191 BNB0.22815937%104
160xc78248d676debb4597e88071d3d889eca70e546949,285.94298215 BNB0.22425684%173
170xfd6042df3d74ce9959922fec559d7995f3933c55Fake_Phishing748,510.94025542 BNB0.22073048%29
180xe2fc31f816a9b94326492132018c3aecc4a93ae1Binance: Hot Wallet 739,324.80653411 BNB0.17893250%1,199,072
190x46b513dd578d7bbc1d86c45c9a6cc687c942704b37,515.32039493 BNB0.17069912%56
200x02b237c08f58cbf203ed9efcafacdaa2f797622634,890.0048086 BNB0.15875363%284
210x0aa59e90396ef9cb225fe3fb87cd587c6e91db1833,000 BNB0.15015388%1
220x3bb5f6285c312fc7e1877244103036ebbeda193d31,062.6348791 BNB0.14133864%67,028
230xdccf3b77da55107280bd850ea519df3705d1a75aBinance: Hot Wallet 930,999.51552541 BNB0.14105144%472,238
240x515b72ed8a97f42c568d6a143232775018f133c8Binance: Hot Wallet 1230,901.16511907 BNB0.14060394%479,890
250xbd612a3f30dca67bf60a39fd0d35e39b7ab80774Binance: Hot Wallet 1330,621.66089517 BNB0.13933216%492,662
Show Records